نیازسنجی

مرحله بعد(گذر از این مرحله)

مقدمه مسیر همکاری خود را بر شالوده ی همراهی مخاطبانمان در زمینه نیازسنجی و پرورش ایده بنا نهاده ایم.

قابل توجه صنعتگران محترم:

همان طور که میدانیم چیستی یک راه حل و چگونگی پیاده‌سازی آن در قالب یک محصول و یا خدمت، گام نخست در حل مشکلات مربوط به یک صنعت است.
تهران مدار عهده دار پیاده سازی و تحقق راه حل ها و ایده هایی خواهد بود که همواره برای حل موانع فعالیت هایتان در ذهن داشته اید. تیم فنی این شرکت، امکان به واقعیت رسیدن راه حل هایتان را بررسی و سپس آنالیز همه جانبه فنی و اقتصادی آن ها را پیش از پیاده سازی برایتان تصویر خواهد کرد .
حتی اگر ایده ای ندارید اما به دنبال افزایش بهره وری و عملکرد بهتر از نظر فنی و اقتصادی برای برد رقابتی در بازار صنعت خود هستید، تیم نیازسنجی و آنالیز تهران مدار پس از بازدید از فعالیت هایتان، پتانسیل های موجود در جهت پیشرفت در این مسیر را برایتان تصویر خواهد کرد.

قابل توجه استارت آپی های با انگیزه:

میدانیم که پس از بازاریابی یک محصول و یا خدمت، برآوردن کامل نیازهای فنی و اقتصادی آن، نقش اساسی در ایجاد رضایت در بازار هدف این محصول و یا خدمت دارد.
اگر در استارت آپ خود با نیازهای الکترونیکی و کنترلی مواجه اید، همکاری B2B تهران مدار با شما ، تیم فنی تهران مدار را عهده دار دست و پنجه نرم کردن با این نیازها، جهت پیاده سازی محصولی با مشخصات فنی مطلوب و آنالیزشده از نظر اقتصادی خواهد کرد. پس تمرکز کامل تیم خود را بر روی سنجش بازار هدف و فروش محصول نهاییتان بگذارید. همچنین پس از موفقیت شما در بازارسازی ، تولید انبوه محصول و خدمت مورد نظرتان را نیز به واقعیت تبدیل خواهیم کرد.